Podmínky výkupní smlouvy

PODMÍNKY VÝKUPNÍ SMLOUVY

I. Předmět plnění

 1. Název/označení zboží, které je předmětem výkupní smlouvy, je uvedeno ve Výkupním formuláři*, a prodávající je jeho výhradním vlastníkem.

 2. Výkupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se rovněž zavazuje, že věc převezme a zaplatí výkupní cenu (podmínky zaplacení a schválení viz. IV. Všeobecné dodací podmínky níže).

 3. Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání výkupní smlouvy na případné vady věci, o nichž ví. Tyto vady uvede také ve výkupním formuláři.

 4. Kupující věc podle možnosti prohlédne v co nejkratším termínu, přesvědčí se o jejím skutečném stavu, a uvedených vadách.II. Výkupní cena

 1. Obě strany se dohodnou na výkupní ceně, která bude stanovena dle internetového tržiště www.cardmarket.com.

 2. Výše ceny se odvíjí od stavu karty, kdy vykupujeme pouze stavy označovány jako Mint (M), Near Mint (NM), Excellent (EX) a Good (GD). Snadný způsob, jakým lze určit stav karet, naleznete zde.

 3. V případech M, NM bude výkupní cena představovat 70% z takzvané "Cardmarket Low" ceny (platí pro karty V, VMAX, GX apod.)

 4. V případech EX bude výkupní cena představovat 65% z takzvané "Cardmarket Low" ceny. (platí pro karty V, VMAX, GX apod.)

 5. V případech GD bude výkupní cena představovat 60% z takzvané "Cardmarket Low" ceny. (platí pro karty V, VMAX, GX apod.)

 6. V případech tzv. bulku karet (většího množství běžnějších karet rarit Common [C], Uncommon [U], Rare [R]Reverse Holo [RH]Holo Rare [HR]...) budou ceny výkupu následující:

  Pro anglické karty:
  C/U - 0,70 Kč ; C/U reverse - 1,5 Kč
  R - 1,20 Kč ; RH, HR - 2,5 Kč

  Pro japonské karty:
  C/U - 0,90 Kč ; C/U mirror - 4 Kč
  R - 8 Kč  

  Energie v tomto případě nevykupujeme.

 7. Náklady na dodání předmětu plnění platí prodávající. V případě zamítnutí výkupu zboží a zaslání nazpět prodávajícímu, platí dopravu opět prodávající, s čímž prodávající souhlasí odesláním výkupního formuláře.

III. Všeobecné podmínky pro výkup

 1. Prodejce dovršil plnoletosti (18let) s plnou způsobilostí k právním úkonům, platným občanským průkazem a českým občanstvím.

 2. Vykupujeme pouze na území České republiky.

 3. * Zákazník je povinen vyplnit Výkupní formulář - návrh výkupní smlouvy, v tomto znění:
  • jméno a příjmení účastníka
  • adresa bydliště, na kterou v případě nesouhlasu zákazníka s výší výkupní ceny stanovené výkupcem bude výkupce vracet poskytnuté zboží zpět (viz. IV. Všeobecné dodací podmínky)
  • telefonní číslo, emailová adresa
  • datum narození
  • číslo občanského průkazu
  • číslo účtu, na který v případě uskutečnění obchodu bude výkupce zasílat výkupní cenu poskytnutého zboží
  • specifikace předmětu prodeje: Typ zboží, počet kusů, případné vady, atd.

 4. V případě vykupování bulk karet (většího množství běžnějších karet rarit Common [C], Uncommon [U], Rare [R]Reverse Holo [RH]Holo Rare [HR]...) požádáme o maximální množství 4ks od stejného typu karty, Pokémona, bez karet typu energií.

 5. Vykupujeme pouze originální karty v anglickém a japonském jazyce.

 

IV. Všeobecné dodací podmínky

 1. Věc bude prodávajícím řádně zabalena tak, aby nedošlo k jejímu poškození během přepravy.

 2. Zboží bude dodáno jeho převzetím kupujícím na předem smluveném výdejním místě Zásilkovny.

 3. Po předchozí domluvě bude možné předmět(y) výkupu přinést na adresu sídla kupujícího (e-shop Zajdalen).

 4. Přechod vlastnictví ke zboží

a) kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího a schválením posouzení zboží, které musí odpovídat ujednanému množství a stavu,

b) na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva

c) při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího, neoznačí-li prodávající věc, nastanou účinky odevzdání, oznámí-li prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, že mu věc odeslal, a určí-li ji dostatečně v oznámení, bez tohoto oznámení je věc kupujícímu odevzdána, až předá-li mu ji dopravce.

 V. Zaplacení výkupní ceny

 1. Zaplacení výkupní ceny

a) kupující výkupní cenu nezaplatí, dokud nemá možnost si věc prohlédnout, posoudit její skutečný stav a odsouhlasit výkup.

b) kupující je povinen zaplatit smluvní cenu do 10 pracovních dnů za předpokladu, že zboží je schváleno do výkupu a odpovídá smluvenému stavu, a to na bankovní účet prodávajícího, získaný z výkupového formuláře.

c) škoda na věci, vzniklá po nabytí vlastnického práva k věci kupujícím, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit výkupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující si vyhrazuje právo vrátit zboží a považovat tak návrh výkupní smlouvy za neplatný, a to za předpokladu, že prodávající nedodržel smluvní podmínky (stav zboží, vlastnosti zboží, chybějící zboží, zatajení závady atd.) V takovém případě platí podmínky viz II. Výkupní cena, odstavec 7.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté v rámci výkupního formuláře jsou určeny pouze pro účely dokončení výkupního procesu a řídí se Podmínkami o ochraně osobních údajů.
 2. Tally je poskytovatelem formulářové služby, nikoli vlastníkem shromážděných odpovědí z formulářů. 
  Za odeslané osobní údaje prostřednictvím formuláře Tally je odpovědný tvůrce tohoto formuláře (e-shop Zajdalen).
  Tally tato data zpracovává pouze jménem tvůrce.
 3. Poskytovatel formulářové služby neprodává osobní údaje třetím stranám. Nepoužívá je pro marketingové účely, ani zobrazování reklam.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17.1.2023.